• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Proizvodjac
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Reklamacije

      

     U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ( u daljem tekstu: Zakon) prodavac odgovara za nesaobraznost robe, u roku od 2 (dve) godine, počev od datuma kupovine. U slučaju kada je rok trajanja odnosno važenje garancije koje je navedeno uz svaki proizvod duže od onog predviđenog propisima Republike Srbije, primenjivaće se pravo koje je povoljnije za Kupca, odnosno važenje i trajanje garancije

     Garancije ne pokrivaju mehanička oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem i ne ograničavaju se na: rezove ili ogrebotine, oštećenja izazvana udarcima, nezgodama. Ove garancije ne važe ako su se proizvodi koristili u vlažnom okruženju (isključujući određene proizvode koji su namenjeni za spoljašnju upotrebu). Ove garancije ne pokrivaju posledična ili slučajna oštećenja.

     Kako bi reklamacija, odnosno garancija, bila valjana, nužno je pridržavati se posebnih upustava za upotrebu i održavanje za svaki proizvod

     Napominjemo da period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje (telefona, tableta...), itd. Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 (šest) meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao.

     Prodavac ne odgovara za nedostatke ako isporučena roba:

     1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
     2. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
     3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
     4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

     Postupak reklamacije

     Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na jedan od sledećih načina:

     1. lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata;
     2. pozivanjem brojeva: +381 61 2030220
     3. slanjem e-mail-a na mail: ctmobilegm@gmail.com

     Obrazac za reklamaciju

     Potrošač je dužan da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije, niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

     Potrošač je u skladu sa čl.55.stav 10. Zakona o zaštiti potrošača, dužan da se izjasni na Odgovor prodavca na reklamaciju i to u roku od 3 (tri) dana počev od dana prijema Odgovora prodavca, dostavljanjem odgovora na e- mail adresu prodavca ctmobilegm@gmail.com.

     Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

     U skladu sa članom 55. i članom 151. Zakona o zaštiti potrošača ( Sl. Glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016, 44/2018, 88/2021 – dr. zakon), obaveštavamo kupce da imaju mogućnost rešavanja potrošačkog spora vansudskim putem. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

     Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zaštita-potrosaca.php.

     Postupak pred telom može da pokrene POTROŠAČ predlogom samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor i ne nakon isteka roka od 1(jedne) godine od dana podnošenja reklamacije.

     Kao PRODAVAC smo po Zakonu dužni da učestvujemo u postupku za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

     Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.).

     Ukoliko se potrošač ne izjasni u napred navedenom roku, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.

     Važna napomena: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže.

     Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini, dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će Vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

     Nakon toga prodavac o svom trošku šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Ako se reklamacija odnosi za veće uređaje bele tehnike, ovlašćeni servis će da izađe i na teren radi utvrđivanja nesaobraznosti i eventualne popravke. Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

     U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom.

     Robu koja je pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, prodavac vraća kupcu, bez troškova za kupca. Potrošač je dužan da popravljenu robu preuzme ili omogući njeno dostavljanje najkasnije u roku od 45 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje-isporuku.

     Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

     Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

     Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

     Prodavac će rado izaći u susret svojim kupcima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

     back to top
     Filteri